مشعل‌های گازسوز

مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

مدل ظرفیت حرارتی A B C D E ∅F G H J ∅K L ∅M ∅N R″
GMG - 85 50000-85000 406 285 372 100 102 115 252 166 118 200 162-202 150-170 120 1/2
GMG - 110 35000-109000 406 285 372 100 102 115 252 166 118 200 162-202 150-170 120 1
GMG - 220 68000-190000 406 355 440 100 102 115 252 166 180 200 162-202 150-170 120 1

مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

مدل ابعاد لوله شعله بلند A B C تابلو کنترل نحوه عملکرد ظرفیت حرارتی (Kcal/h)
F 55 - 350 95 80 - یک مرحله‌ای 17,000-43,000
F 88 - 360 95 88 - یک مرحله‌ای 25,000-88,000
RAN 25 92x370 417 97 87 - یک مرحله‌ای 37,000-102,000
RAN 25 92x370 417 97 87 - یک مرحله‌ای 37,000-102,000
JGN 80/0 122x370 552 140 110 - یک مرحله‌ای 42,000-155,000
JGN 80/1 122x370 552 140 110 - یک مرحله‌ای 52,000-172,000
JGN 80/2 122x370 552 140 120 - یک مرحله‌ای 52,000-225,000
PGN 0 165x380 700 170 153 - یک مرحله‌ای 110,000-325,000
PGN 0 A 165x380 700 170 153 - یک مرحله‌ای 130,000-390,000
PGN 0 SP 165x380 700 170 153 - دو مرحله‌ای 130,000-390,000
PGN 1 A 165x380 810 200 165 - یک مرحله‌ای 212,000-500,000
PGN 1 B 165x380 810 200 165 - دو مرحله‌ای 212,000-600,000
PGN 1 C 165x380 810 200 165 - دو مرحله‌ای 212,000-800,000
PGN 1 - 810 200 165 دارد دو مرحله‌ای 212,000-800,000
PGN 1 SP - 810 200 165 دارد دو مرحله‌ای 297,000-1,070,000
PGN 2 A - 960 220 194 دارد دو مرحله‌ای 424,000-1,500,000
PGN 2 - 960 220 194 دارد دو مرحله‌ای 424,000-1,800,000
PGN 2 SP - 960 220 219 دارد دو مرحله‌ای 500,000-2,260,000
IG 1700 - 1306 246 219 دارد دو مرحله‌ای 425,000-1,500,000
IG 2100 - 1306 246 254 دارد دو مرحله‌ای 620,000-1,900,000
IG 2800 - 1306 246 254 دارد دو مرحله‌ای 660,000-2,400,000
IG 3400 - 1697 300 340 مجزا سه مرحله‌ای 800,000-3,000,000
IG 4400 - 1570 900 990 دارد مدولیتینگ 660,000-4,000,000
IG 4400M - 1697 300 340 مجزا سه مرحله‌ای 900,000-4,000,000
IG 5800 - 1800 1045 1100 دارد مدولیتینگ 835,000-5,000,000
IG 8100 - 2100 1250 1130 دارد مدولیتینگ 1,000,000-6,000,000