رادیاتورهای فولادی پنلی

Iran Standard LogoIran Standard LogoIran Standard LogoIran Standard LogoCE Standard Logo

ایزو 3147-3150

مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

Panel Radiator L (mm)
TYPE H(mm) A(mm) n
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
ΔT=60°C
Output
ΔT=50°C
Output
ΔT=40°C
Output
22(PKKP) 400
350
1.2827
789
1052
1315
1578
1841
2104
2367
624
833
1041
1249
1457
1665
1665
469
625
782
938
1094
1251
1407
22(PKKP) 555
500
1.3000
1080
1440
1800
2160
2520
2880
3240
852
1136
1420
1704
1988
2272
2272
638
850
1963
1275
1488
1700
1913
22(PKKP) 600
550
1.2930
1104
1472
1840
2208
2576
2944
3312
872
1163
1453
1744
2935
2326
2326
654
871
1089
1307
1525
1743
1961

مقایسه بازدهی حرارتی رادیاتور پنلی و آلومینیومی (کال)

Model Watt Kcal/h Btu/h Watt Kcal/h Btu/h Watt Kcal/h Btu/h η A B C D E F G Water Content Weight of Element
KAL ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=40°C η mm mm mm mm mm mm mm Liter Kg
350120103408958232472622441.27429350977725012010.340.91
50016013854712710943295823241.30579500977725012010.461.20
600187161638147127502110943741.3267960097772512010.521.50