رادیاتور آلومینیومی سولار

رادیاتور آلومینیومی سولار

Iran Standard LogoIran Standard LogoIran Standard LogoIran Standard LogoCE Standard Logo

ایزو 3147-3150

مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

Model Watt Kcal/h Btu/h Watt Kcal/h Btu/h Watt Kcal/h Btu/h η A B C D E F G Water Content Weight of Element
Solar ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=40°C η mm mm mm mm mm mm mm Liter Kg
3501421224841139738686742931.23643835097802512010.341.07
500184158627146126499111953781.24758850097802512010.461.46
6002201897501751505971321144511.25268860097802512010.521.71