رادیاتور آلومینیومی ماکسی

Iran Standard LogoIran Standard LogoIran Standard LogoIran Standard LogoCE Standard Logo

ایزو 3147-3150

مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

Model Watt Kcal/h Btu/h Watt Kcal/h Btu/h Watt Kcal/h Btu/h η A B C D E F G Water Content Weight of Element
MAXI ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=40°C η mm mm mm mm mm mm mm Liter Kg
35011296381897630267572271.27041935080742512010.230.76
5001451254961159939286742941.29056850080742512010.30.92
60016714457113211345098853361.31066860080742512010.361.25