مشعل‌های دوگانه سوز

مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

مدلابعاد لوله شعله بلندABCDD Nتابلو کنترلنحوه عملکردظرفیت حرارتی (Kcal/h)
DR 2 - 517 97 88 424 1/2" - یک مرحله‌ای 56,000-86,000
DJ 2 - 652 178 110 535 1" - یک مرحله‌ای 86,000-190,000
DP 0 - 700 170 153 585 1" - یک مرحله‌ای 110,000-325,000
DP 0 SP - 700 170 153 585 11/2" متصل دو مرحله‌ای 110,000-395,000
DP 1 SP - 810 200 165 675 11/2" مجزا دو مرحله‌ای 197,000-550,000
DP 1 B SP - 810 200 165 675 11/2" مجزا دو مرحله‌ای 230,000-850,000
DP 1 C SP - 810 200 165 675 11/2" متصل دو مرحله‌ای 230,000-850,000
DP 2 A - 1030 220 194 780 2" مجزا دو مرحله‌ای 370,000-1,200,000
DP 2 - 1030 220 194 810 2" مجزا دو مرحله‌ای 450,000-1.500,000
DP 2 SP - 1100 220 219 810 2" مجزا دو مرحله‌ای 580,000-1,800,000
ID 1700 - 1306 246 219 857 2" متصل دو مرحله‌ای 425,000-1,500,000
ID 2100 - 1306 246 254 857 2" متصل دو مرحله‌ای 620,000-1,900,000
ID 2800 - 1306 246 254 857 2" متصل دو مرحله‌ای 660,000-2,400,000
ID 3400 - 1700 300 340 1576 DN 65 مجزا سه مرحله‌ای 800,000-3,000,000
ID 4400 - 1550 300 340 1835 DN 80 مجزا مدولیتینگ 1,000,000-4,000,000
ID 4400M - 1700 300 340 1576 DN 80 مجزا سه مرحله‌ای 1,000,000-4,000,000
ID 5800 - 1550 300 340 1835 DN 100 مجزا مدولیتینگ 1,250,000-5,000,000