مشعل‌های دوگانه سوز

مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

مدلابعاد لوله شعله بلندABCتابلو کنترلنحوه عملکردظرفیت حرارتی (Kcal/h)
DR 2 - 517 97 88 - یک مرحله‌ای 56,000-86,000
DJ 2 - 652 178 110 - یک مرحله‌ای 86,000-190,000
DP 0 - 700 170 153 - یک مرحله‌ای 110,000-325,000
DP 0 SP - 700 170 153 دو مرحله‌ای 110,000-395,000
DP 1 SP - 810 200 165 دو مرحله‌ای 197,000-550,000
DP 1 B SP - 810 200 165 دو مرحله‌ای 230,000-850,000
DP1 C SP - 810 200 165 دو مرحله‌ای 230,000-850,000
DP 2 A - 1030 220 194 دو مرحله‌ای 370,000-1,200,000
DP 2 A - 1030 220 194 دو مرحله‌ای 370,000-1,200,000
DP 2 - 1030 220 194 دو مرحله‌ای 450,000-1,500,000
DP 2 SP - 1100 220 219 دو مرحله‌ای 580,000-1,800,000
ID 1700 - 1306 246 219 دو مرحله‌ای 425,000-1,500,000
ID 2100 - 1306 246 254 دو مرحله‌ای 620,000-1,900,000
ID 2800 - 1306 246 254 دو مرحله‌ای 660,000-2,400,000
ID 3400 - 1697 300 311 سه مرحله‌ای 515,000-3,000,000
ID 4400 - 1570 900 990 مدولیتینگ 660,000-4,000,000
ID 4400M - 1697 300 340 سه مرحله‌ای 900,000-4,000,000
ID 5800 - 1800 1045 1100 مدولیتینگ 835,000-5,000,000
ID 8100 - 2100 1250 1130 مدولیتینگ 1,000,000 - 6,000,000