رادیاتور آلومینیومی کال

Iran Standard LogoIran Standard LogoIran Standard LogoIran Standard LogoCE Standard Logo

ایزو 3147-3150

مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

Model Watt Kcal/h Btu/h Watt Kcal/h Btu/h Watt Kcal/h Btu/h η A B C D E F G Water Content Weight of Element
KAL ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=40°C η mm mm mm mm mm mm mm Liter Kg
350120103408958232472622441.2742935097772512010.340.91
50016013854712710943295823241.3057950097772512010.461.20
600187161638147127502110943741.3267960097772612010.521.50