مشعل‌های گازوئیل سوز

مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

مدلابعاد لوله شعله بلندABCتابلو کنترلنحوه عملکردظرفیت حرارتی (Kcal/h)
RA 2 92x300 400 75 80 - یک مرحله‌ای 40,000-93,000
JPE 80/1 - 600 178 110 - یک مرحله‌ای 70,000-160,000
JPE 80/2 122x370 600 178 115 - یک مرحله‌ای 112,000-232,000
PDE 0 165x380 700 170 153 - یک مرحله‌ای 140,000-300,000
PDE 0 H 165x380 700 170 153 - یک مرحله‌ای 200,000-400,000
PDE 0 SP 165x380 700 170 153 - دو مرحله‌ای 200,000-400,000
PDE 1 H 165x380 810 200 165 - یک مرحله‌ای 250,000-500,000
PDE 1 SP 165x380 810 200 165 - دو مرحله‌ای 250,000-500,000
PDE 1 A SP 165x380 810 200 165 دو مرحله‌ای 400,000-700,000
PDE 1 B SP 165x380 810 200 165 دو مرحله‌ای 400,000-840,000
PDE 2 - 960 220 194 دو مرحله‌ای 900,000-1,500,000
PDE 2 SP - 960 220 219 دو مرحله‌ای 1,200,000-2,000,000
IO 1700 - 1306 246 219 متصل دو مرحله‌ای 425,000-1,500,000
IO 2100 - 1306 246 254 متصل دو مرحله‌ای 620,000-1,900,000
IO 2800 - 1306 246 254 متصل دو مرحله‌ای 660,000-2,400,000
IO 3400 - 1697 300 340 مجزا سه مرحله‌ای 800,000-3,000,000
IO 4400 - 1570 900 990 مجزا مدولیتینگ 1,000,000-4,000,000
IO 4400M - 1697 300 340 مجزا سه مرحله‌ای 900,000-4,000,000
IO 5800 - 1800 1045 1100 مجزا مدولیتینگ 1,250,000-5,000,000
IO 8100 - 2100 1250 1130 مدولیتینگ 1,250,000-6,000,000

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور

یکی دیگر از انواع مشعل‌های ایران رادیاتور، مشعل گازوئیل سوز است. در این نوع مشعل سوخت لازم جهت ایجاد حرارت گازوئیل است.

با توجه به این که سوخت گازوئیل مصرف کمتری نسبت به گاز طبیعی دارد، این نوع مشعل نیز کمتر از مشعل‌های گاز سوز استفاده می‌شود.

ساختار کلی مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور همانند مشعل گازی می‌باشد اما کارکرد و قطعات متفاوت زیادی دارند.

 

مشعل‌های گازوئیل سوز در ظرفیت‌های مختلفی تولید می‌شوند. ظرفیت مشعل‌های گازوئیل سوز ایران رادیاتور از 40000 تا 4000000 کیلو کالری بر ساعت در بازار موجود می‌باشد.