مشعل‌های گازوئیل سوز

مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

مدلابعاد لوله شعله بلندABCتابلو کنترلنحوه عملکردظرفیت حرارتی (Kcal/h)
RA 2 92x300 400 75 80 - یک مرحله‌ای 40,000-93,000
JPE 80/1 - 600 178 110 - یک مرحله‌ای 70,000-160,000
JPE 80/2 122x370 600 178 115 - یک مرحله‌ای 112,000-232,000
PDE 0 165x380 700 170 153 - یک مرحله‌ای 140,000-300,000
PDE 0 H 165x380 700 170 153 - یک مرحله‌ای 200,000-400,000
PDE 0 SP 165x380 700 170 153 - دو مرحله‌ای 200,000-400,000
PDE 1 H 165x380 810 200 165 - یک مرحله‌ای 250,000-500,000
PDE 1 SP 165x380 810 200 165 - دو مرحله‌ای 250,000-500,000
PDE 1 A SP 165x380 810 200 165 دو مرحله‌ای 400,000-700,000
PDE 1 B SP 165x380 810 200 165 دو مرحله‌ای 400,000-840,000
PDE 2 - 960 220 194 دو مرحله‌ای 900,000-1,500,000
PDE 2 SP - 960 220 219 دو مرحله‌ای 1,200,000-2,000,000
IO 1700 - 1306 246 219 متصل دو مرحله‌ای 425,000-1,500,000
IO 2100 - 1306 246 254 متصل دو مرحله‌ای 620,000-1,900,000
IO 2800 - 1306 246 254 متصل دو مرحله‌ای 660,000-2,400,000
IO 3400 - 1697 300 340 مجزا سه مرحله‌ای 800,000-3,000,000
IO 4400 - 1570 900 990 مجزا مدولیتینگ 1,000,000-4,000,000
IO 4400M - 1697 300 340 مجزا سه مرحله‌ای 900,000-4,000,000
IO 5800 - 1800 1045 1100 مجزا مدولیتینگ 1,250,000-5,000,000
IO 8100 - 2100 1250 1130 مدولیتینگ 1,250,000-6,000,000