کولرهای اسپلیت معتدل T1 روتاری کازوکی

IAC-09CH/XA/AIAC-12CH/XA/AIAC-18CH/XA/AAIAC-24CH/XA/AIAC-30CH/XA/A واحد اندازه‌گیری مدل
9545
10570
12250
13820
18300
19400
24500
28150
30680
38850
Btu/h
Btu/h
سرمایش
گرمایش
ظرفیت
220-240V-50Hz220-240V-50Hz220-240V-50Hz220-240V-50Hz220-240V-50HzPh,V,Hzبرق مصرفی
730
770
1070
1120
1557
1570
2220
2280
2800
3150
W
W
سرمایش
گرمایش
توان مصرفی
3.35
3.52
5
5.2
6.8
6.9
10.6
11.1
14.8
15.9
A
A
سرمایش
گرمایش
جریان مصرفی
3.83
4.02
3.35
3.61
3.43
3.62
3.23
3.61
3.21
3.61
W/W
W/W
سرمایش
گرمایش
EER
500500100010001300m3/hهوادهی
42
52
42
54
50
57
50
58
58
58
dB(A) یونیت داخلی
یونیت بیرونی
سطح صدا
780x195x250
855x275x325
8
9.5
780x195x250
855x275x325
8
9.5
1005x220x315
1095x300x386
13
15.5
1005x220x315
1095x300x386
13
15.5
1175x260x340
1265x338x415
18
21.5
mm
mm
kg
kg
ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل
یونیت داخلی
700x552x265
805x600x325
28.5
31
700x552x265
805x600x325
28.5
31
905x655x315
1028x705x430
46.5
50.5
905x655x315
1028x705x430
50.5
54.5
905x805x375
1060x875x500
58.5
64.5
mm
mm
kg
kg
ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل
یونیت بیرونی
6.35(1/4)
9.52(3/8)
∅16
6.35(1/4)
9.52(3/8)
∅16
6.35(1/4)
12.7(1/2)
∅16
6.35(1/4)
15.88(5/8)
∅16
9.52(3/8)
15.88(5/8)
∅16
mm(inch)
mm(inch)
mm
لوله مایع
لوله گاز
لوله تخلیه آب
لوله‌های رابط
-7~43-7~43-7~43-7~43-7~43°Cدمای کارکرد
R410AR410AR410AR410AR410A-گاز مبرد