اسپیلت کازوکی تروپیکال پیستونی

Air Conditioner Kazuki Tropical Piston
IAC-18C/XA/TP/AIAC-24C/XA/TP/AIAC-30C/XA/TP/AIAC-36C/XA/TP/A واحد اندازه‌گیری مدل
19130
25200
30350
36000
Btu/h
سرمایش
ظرفیت
220-240V-50Hz220-240V-50Hz220-240V-50Hz220-240V-50HzPh,V,Hzبرق مصرفی
1590
1990
2560
3290
W
سرمایش
توان مصرفی
7.6
9.2
11.9
16.1
A
سرمایش
جریان مصرفی
3.53
3.71
3.47
3.21
W/W
سرمایش
EER
1000130015001500m3/hهوادهی
50
59
58
60
54
60
54
61
dB(A) یونیت داخلی
یونیت بیرونی
سطح صدا
1005x220x315
1095x300x386
13
15.5
1175x260x340
1265x338x415
18
21.5
1175x260x340
1265x338x415
17.5
21
1175x260x340
1265x338x415
17.5
21
mm
mm
kg
kg
ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل
یونیت داخلی
905x655x315
1028x705x430
59
63
905x805x375
1060x875x500
65
71
905x805x375
1060x875x500
65
71
905x805x375
1060x875x500
69.5
75.5
mm
mm
kg
kg
ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل
یونیت بیرونی
6.35(1/4)
12.7(1/2)
∅16
6.35(1/4)
15.88(5/8)
∅16
6.35(1/4)
15.88(5/8)
∅16
6.35(1/4)
19.05(3/4)
∅16
mm(inch)
mm(inch)
mm
لوله مایع
لوله گاز
لوله تخلیه آب
لوله‌های رابط
52525252°Cدمای کارکرد
R410AR410AR410AR410A-گاز مبرد