کولرهای اسپلیت تروپیکال T3 روتاری ایران رادیاتور

IAC-12C/XA/TR/AIAC-18C/XA/TR/AIAC-24C/XA/TR/BIAC-30C/XA/TR/A واحد اندازه‌گیری مدل
12400
14000
18770
18830
24920
28590
30680
38850
Btu/h
سرمایش
گرمایش
ظرفیت
220-240V-50Hz220-240V-50Hz220-240V-50Hz220-240V-50HzPh,V,Hzبرق مصرفی
1110
1200
1635
1520
2390
2450
2800
3150
W
سرمایش
گرمایش
توان مصرفی
5.2
5.7
7.5
7.2
10.9
11.5
14.8
15.9
A
سرمایش
گرمایش
جریان مصرفی
3.27
3.42
3.37
3.63
3.05
3.42
3.21
3.61
W/W
سرمایش
گرمایش
EER
500100010001300m3/hهوادهی
42
55
50
58
50
58
58
58
dB(A) یونیت داخلی
یونیت بیرونی
سطح صدا
780x195x250
855x275x325
8
9.5
1005x220x315
1095x300x386
13
15.5
1005x220x315
1095x300x386
13
15.5
1175x260x340
1265x338x415
18
21.5
mm
mm
kg
kg
ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل
یونیت داخلی
700x552x265
805x600x325
33
35.5
905x655x315
1028x705x430
49
53
905x655x315
1028x705x430
53
57
905x805x375
1060x875x500
58.5
64.5
mm
mm
kg
kg
ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل
یونیت بیرونی
6.35(1/4)
9.52(3/8)
∅16
6.35(1/4)
12.7(1/2)
∅16
6.35(1/4)
15.88(5/8)
∅16
9.52(3/8)
15.88(5/8)
∅16
mm(inch)
mm(inch)
mm
لوله مایع
لوله گاز
لوله تخلیه آب
لوله‌های رابط
52525252°Cدمای کارکرد
R410AR410AR410AR410A-گاز مبرد