کولرهای اسپلیت تروپیکال T3 اسکرال ایران رادیاتور

IAC-18C-XA-TS/AIAC-24C/XA-TS/AAIAC-30C/XA-TS/AAIAC-36C/XA-TS/A واحد اندازه‌گیری مدل
18100
24500
30000
36000
Btu/h
سرمایش
ظرفیت
220-240V-50Hz220-240V-50Hz220-240V-50Hz220-240V-50HzPh,V,Hzبرق مصرفی
1520
1885
2350
2920
W
سرمایش
توان مصرفی
7.4
9
11.2
13.3
A
سرمایش
جریان مصرفی
3.48
3.81
3.74
3.22
W/W
سرمایش
EER
1000130013001300m3/hهوادهی
50
58
58
62
58
62
58
62
dB(A) یونیت داخلی
یونیت بیرونی
سطح صدا
1005x220x315
1095x300x386
13
15.5
1175x260x340
1265x338x415
18
21.5
1175x260x340
1265x338x415
19
22.5
1175x260x340
1265x338x415
19
22.5
mm
mm
kg
kg
ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل
یونیت داخلی
905x655x315
1028x705x430
55
59
905x805x375
1060x875x500
62
66
905x805x375
1060x875x500
63
67
905x805x375
1060x875x500
66
70
mm
mm
kg
kg
ابعاد دستگاه
ابعاد کارتن
وزن خالص
وزن کل
یونیت بیرونی
6.35(1/4)
12.7(1/2)
∅16
9.52(3/8)
15.88(5/8)
∅16
9.52(3/8)
15.88(5/8)
∅16
9.52(3/8)
19.05(3/4)
∅16
mm(inch)
mm(inch)
mm
لوله مایع
لوله گاز
لوله تخلیه آب
لوله‌های رابط
16~5516~5516~5516~55°Cدمای کارکرد
R410AR410AR410AR410A-گاز مبرد