درخواست عاملیت مجاز فروش

مشخصات

مشخصات فعالیت کاری

اطلاعات فروشگاه / شرکت

اطلاعات فروش

طی یکسال گذشته، چند دستگاه از هر کدام از محصولات فروخته‌اید؟

از محصولات فروخته شده، چند دستگاه برند ایران رادیاتور بوده است؟